Proč audit

Proč audit vzdělávacího systému?

Co je audit vzdělávacího systému od EDUinu?

Soubor textů, které dohromady tvoří audit, se inspiruje postupy strategického auditu. Zabýváme se tím, jak vzdělávací systém naplňuje své cíle ve vybraných oblastech.  

Na textech auditu pracovali 4 analytici ve spolupráci se 3 rešeršisty a editorkou od června 2020. Shromáždili jsme 80 krátkých textů událostí, které shrnují dění v oblasti vzdělávání v roce 2020 a jeho dopady. Vzniklo 5 hloubkových tematických analýz.

Do obsahových diskuzí nad 5 analýzami se zapojilo 8 oponentů z řad odborné veřejnosti. Celý audit si před vydáním jako celek přečetlo 12 zástupců různých aktérů vzdělávání (akademici, neziskový sektor, učitelé, úředníci, zřizovatelé, politici). 

Všechny texty auditu jsou dostupné na tomto webu.

Jak audit vzniká?

V roce 2020 jsme změnili strukturu auditu tak, aby umožnila detailně nahlédnout vybraná témata, a zároveň jsme zachovali zpětný pohled na uplynulý rok. Snažíme se, aby texty byly srozumitelné širší veřejnosti.

Přehled událostí pokrývá významné momenty vzdělávací politiky i diskuze kolem vzdělávání v roce 2020 – co se dělo s financováním, inkluzí nebo jak na školy dopadala pandemie.

Podklady pro výběr událostí byly tiskové zprávy MŠMT, nové vyhlášky a zákony, zprávy České školní inspekce a přehled o událostech ve vzdělávání, který poskytuje týdenní zpravodaj bEDUin. Popis události doplňujeme shrnutím očekávaných dopadů nebo souvislostí. Události nehodnotíme jako dobré nebo špatné, necháváme na čtenáři, aby si tohle hodnocení udělal sám dle svých postojů.

V pětici tematických textů rozebírají analytici EDUinu vybrané fenomény českého vzdělávání. Každé téma se k roku 2020 váže jiným způsobem. 

Máme za to, že diskuze z roku 2020 v těchto oblastech budou následovat praktické kroky v roce 2021. Všichni odborníci ve svých textech čerpají z dostupných českých a zahraničních výzkumů, tuzemských strategických a vládních dokumentů, reflexe témat vzdělávání v tisku a také odborných debat, kterých se účastní. Zdroje jsou uvedeny na konci textů. Každý text přešel podrobnou expertní oponenturou a interními diskuzemi.

Abychom zajistili spolehlivost auditu, zveme externí oponenty z řad odborné veřejnosti – praktiků, akademiků i ze soukromého sektoru. Vybrané komentáře nebo doplnění můžete vidět přímo v textech analýz.

Co je cílem auditu vzdělávacího systému?

Srozumitelnými analytickými texty chceme pomoci rozmanitým aktérům vzdělávacího systému – rodičům, úředníkům, zřizovatelům i zaměstnavatelům – lépe rozumět vzdělávacímu systému. Díky přehledu o známých i méně viditelných problémech českého školství mohou aktéři společně hledat konkrétní řešení.

Cíle dílčích textů se liší. Společné mají to, že popisují vybraný problém z různých stran a na empirických datech. Shrnují uplynulou debatu, propojují současnou situaci s poznatky z výzkumu. A nakonec dospívají k tomu, co očekávají od českého vzdělávacího systému. 

Proč optika vzdělávacího systému?

Vzdělávací systém tvoří školy a vše, co určuje jejich fungování. Výčet aktérů pochopitelně nekončí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jím zřizovanými institucemi (CERMAT připravující testy, atp.). Prostředí vzdělávání ovlivňují různé typy zřizovatelů – kraje, města, církve, jiné právnické osoby. Velkou roli hraje neziskový sektor – zejména v neformálním vzdělávání. A hlavně jde o školy – konkrétní ředitelé, učitelé, žáci i rodiče každý den mění české školství.

Dívat se na vzdělávání skrze pojem vzdělávací systém umožňuje vidět souvislosti mezi jednotlivostmi, politickými deklaracemi a dopadem konkrétních politik.

Proč je vzdělávání důležité pro společnost?
V roce 2020 jsme jako společnost zažili, jaké je to žít se zavřenými školami. Dopady této situace ještě do detailu neznáme, ale umožnilo nám to klást si konkrétní otázky týkající se vzdělávání. Co se učí ve školách? Co je na škole důležité? Jaké vztahy mají učitelé s dětmi? Jak ovlivňuje škola budoucnost dětí? Podle čeho se pozná schopné vedení školy? 

Kromě nich se otevírají otázky ekonomické budoucnosti – pod pojmem „investice do budoucí produktivity“ se neskrývá nic jiného než přesvědčení, že právě kvalita vzdělávání rozhodne o tom, jaká bude tahle země v budoucnu a během dalších krizí.

Děkujeme, že vás stav vzdělávání v Česku zajímá.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. 

Všechny audity vzdělávacího systému z let 2014–2019 naleznete v archivu.Pokud vás audit oslovil, budeme rádi, když nám dáte vědět na sociálních sítích EDUin nebo e-mailem.

Autorský tým: Karel Gargulák, Štěpán Kment, Miroslav Hřebecký, Jiří Münich
Rešerše a podkladová data: Barbora Čermáková, Adam Kořínek, Robin Zenker
Editorka: Ivana Lukeš Rybanská 
Oponenti tematických analýz: Petra Mazancová, Jiří Nantl, Vladimír Srb, Jana Straková, Arnošt Veselý
Další oponenti: Tomáš Feřtek, Ondřej Neumajer, SKAV, Jana Straková, Tomáš Zatloukal (ČŠI)