Zpět na Události
5. května 2022

ÚVRV zveřejnil závěry výzkumu věnovaného Hejného metodě výuky matematiky

Hlavním cílem analýzy bylo ověřit, zda Hejného metoda vede k lepšímu porozumění matematice a lepším postojům k matematice, jak uvádějí její tvůrci. Zdrojem byla běžně dostupná data z TIMSS z let 2015 a 2019 a informace o používané metodě výuky, které zjišťovala Česká školní inspekce jako národní doplněk sběru dat pro jednotlivé třídy zapojené do testování. Žáci 4. ročníků vyučovaní Hejného metodou dosáhli v matematickém testu statisticky významně lepšího výsledku než žáci, kteří Hejného metodu nepoužívají. Podrobnější porovnání skupin žáků podle metody výuky a učebnic naznačilo, že lepšího výsledku v učivu, na které se Hejného metoda zaměřuje, dosahují především žáci, kteří používají také Hejného učebnice. Výsledky žáků, kteří používají Hejného metodu, ale jako hlavní mají jiné učebnice, jsou nejednoznačné. Porovnání žákovských postojů nepotvrdilo, že by žáci vyučovaní Hejného metodou měli více rádi matematiku nebo měli větší sebedůvěru v matematice.

#zakladni #studie

Zdroje

- ÚVRV - Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS. Závěrečná zpráva – březen 2022
- Pedagogicke.info - o výzkumu a jeho závěrech