Zpět na Události
6. dubna 2021

MŠMT zveřejnilo metodické doporučení, které vybízí učitele, aby po návratu žáků do škol využívali více slovní hodnocení

MŠMT vyzvalo učitele, aby po návratu dětí do škol používali více slovní hodnocení. Ministerstvo mimo jiné doporučilo, aby učitelé zvážili počet požadovaných podkladů pro hodnocení, zejména počet známek a množství a rozsah písemných testů a ústního zkoušení. Dále aby stanovili adaptační období, zhruba 2–3 týdny, kdy nebude probíhat známkování, a využívali co nejvíce prostředků formativního hodnocení. Do celkového hodnocení na konci roku mohli učitelé zahrnout hodnocení účasti a aktivity na distanční výuce, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas, zvládání nových digitálních kompetencí, jak žák podporoval své spolužáky, plnil zadané úkoly nebo participoval na skupinových úkolech. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáků z nepodnětného prostředí bylo důrazně doporučeno slovní hodnocení.

#covid #zakladni #stredni

Zdroje

- MŠMT: metodické doporučení Návrat žáků do škol
- ČŠI: tematická zpráva Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách (srpen 2021)

Komentář

Z pohledu EDUinu reagovala doporučení adekvátně na situaci způsobenou výpadkem prezenční výuky, přičemž byla v souladu s cíli a opatřeními vzdělávací politiky, především vládou schválené Strategie 2030+. Podle tematické zprávy a šetření ČŠI věnovaného návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách ze srpna 2021 realizovala většina škol nějakou formu adaptačního období po návratu žáků do škol. V případě hodnocení zůstávala většina škol u takových kritérií, která jsou obvyklá (účast na výuce, aktivita, plnění úkolů apod.), a jen méně než polovina škol zařazovala i kritéria více zohledňující efektivitu práce při distanční výuce (např. schopnost organizovat si čas a učení, vyšší míru odpovědnosti za vlastní vzdělávání, spolupráci v on-line prostředí apod.).