Vyhláška o konkurzním řízení pro výběr ředitelů

Hodnocení: ++ | –

Od května 2019 začala platit novela vyhlášky o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.[1] Organizace EDUin je jedním ideových autorů návrhu. Hlavními problémy, se kterými se výběr ředitelů dosud potýkal, byla politizace nebo nejasné zadání a očekávání od funkce ředitele. Opakovaně se ukazovalo, že zřizovatelé nemají ujasněno, jestli do čela školy hledají spíše provozního vedoucího, nebo pedagogického lídra. Konkrétně dle závěrů ČŠI jsou při konkurzních řízeních jen málo využívány objektivizující nástroje ve formě testů, využití nezávislých referencí či přizvání odborníků s hlasem poradním. Přizvaní odborníci jsou navíc často osobami, které posilují u konkurzního řízení pozici zřizovatele a místních samospráv (lokální politici, zaměstnanci místní samosprávy). Vzhledem k tomu, že účast zástupců zřizovatele v roli členů komise je již garantována vyhláškou č. 54/2005 Sb., dochází tak k duplicitnímu zastoupení pozic zřizovatele na úkor prospěšného zastoupení odborníků v relevantních oblastech, tj. např. psychologů, personalistů, ředitelů škol podobného zaměření apod.[2] Novela vyhlášky jasněji definuje to, že na místo ředitele je hledán nezávislý odborník, člověk, který bude umět školu podpořit hlavně po stránce vzdělávací. Upustilo se rovněž od důrazu na znalostní test nebo zkoušení uchazečů komisí ze znalosti zákonných předpisů zpaměti. Místo toho bylo přidáno doplňkové hodnocení, jehož obsahem stále může být test, ale také například psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru. Aktualizuje se způsob přizvání psychologů či personalistů, aby se konkurzy více přiblížily moderní realitě výběrových řízení z komerční sféry.

Hlavní změny se ale dočkalo složení konkurzní komise. Došlo k rozšíření počtu jejích členů ze sedmi na osm ve většině typů škol a silnějšímu obsazení pozic Českou školní inspekcí a učiteli spolu s rodiči nebo žáky. Dosud byl součástí jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy, tedy nejčastěji ředitel. Ten byl ovšem jmenován zřizovatelem, takže opět byla možnost, že byl vybrán někdo více otevřený zájmům kraje či obce. Nyní se počet rozšiřuje na dva a kromě ředitele je jmenován i personalista nebo psycholog. Oba v současném znění bude vybírat místo zřizovatele inspekce. Ve složení komise nadále zůstávají dva členové určení zřizovatelem, jeden člen určený krajským úřadem a jeden školní inspektor. Změn se ale dočkala místa vyhrazená učitelům a školské radě.

V nové podobě komise je místo pro pedagoga mnohem přesněji upraveno. Jeho výběr neurčí ředitel školy nebo zřizovatel, nýbrž bude muset dojít k tajné volbě v pedagogické radě dané školy. Snahou je opět omezit vliv zřizovatele nebo odstupujícího ředitele na složení a výsledné doporučení komise. Velké změny se dočká rovněž místo pro zástupce školské rady. Dosud za ni mohl být do komise jmenován jakýkoliv její člen a zpravidla jím byl zástupce zřizovatele či pedagogů. Nové znění ale přímo říká, že do komise usedne člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty. To znamená, že místo připadne buď zvolenému rodiči, nebo žákovi. Jde tak o posílení hlasu rodičů a žáků nad budoucím směřováním školy.[3]

Ne všechny záměry ale byly vyslyšeny. Jedním z hlavních cílů bylo změnit závěr konkurzní komise z doporučujícího na závazný. Došlo by tím k přesunu odpovědnosti za výběr budoucího ředitele školy z politické reprezentace kraje nebo obce na komisi. V případě, že by zřizovatel vybraného uchazeče jmenovat nechtěl, měl mít možnost vyhlásit nový konkurz. S tímto záměrem nesouhlasili zástupci měst a obcí, kteří jsou nejčastěji zřizovateli škol a ukázalo se, že by bylo třeba novelizovat i legislativní normy vyšší právní síly (zákony).[4]


[1] Zákony pro lidi (2019). Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Získáno z: http://bit.ly/383a7fG.

[2] ČŠI (2018). Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení v období od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018. Získáno z: http://bit.ly/2RpMxUJ

[3] MŠMT (2019). Od května bude platit nová podoba konkurzní vyhlášky. Získáno z: http://bit.ly/361sHD1

[4] Novinky.cz (2019). MŠMT chystá změny u konkurzů na ředitele škol. Zřizovatelé nesouhlasí. Získáno z: http://bit.ly/2UjoU1c

1 komentář u „Vyhláška o konkurzním řízení pro výběr ředitelů“

  1. Nové znění vyhlášky o konkurzním řízení lze považovat za inovaci jdoucí správným směrem. Je třeba ale upozornit, že stále větším problémem je nezájem kvalitních uchazečů o místa ředitelů škol. Téměř polovina konkurzů má jen jednoho kandidáta, existují školy, kam se nepřihlásil žádný zájemce. Práce ředitele (zejména základní) školy je rok od roku náročnější, vyžadující obrovské množství administrativních a logistických dovedností a legislativních znalostí, na jejichž delegování či outsourcing scházejí zdroje. Atraktivita ředitelské pozice je pro osobnosti soustřeďující se primárně na rozvoj dětí nízká. Přitom právě takoví lídři jsou v čele škol potřeba.

Napsat komentář