Nadějná příprava Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+

Strategie vzdělávací politiky 2030+ dosud představuje dobře vedenou iniciativu ministerstva školství vyvinout strategický dokument, který zahrne témata od reformy kurikula, přes podporu proměny cílů vzdělávání a způsobů učení přímo na školách, opatření mířených na snižování nerovností a zajištění rovných příležitostí, komplexní úpravu podmínek pregraduální přípravy a celého profesního bytí učitelů a ředitelů, po budování podpory školám přímo v území se zaměřením na administrativu a její snižování a další.

Základní materiál, Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030, jsou velmi nadějným podkladem pro samotnou Strategii 2030. Dlužno podotknout, že roce 2017 ustavená komise hodnotila naplňovaní nynější Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Její závěry jsou vůči naplňování strategie velmi kritické. Proto EDUin navrhuje, aby připravovaná Strategie 2030 měla konkrétní implementační část, jasné indikátory a především jasné a dobře strukturovaná opatření, nástroje, výstupy a úkoly, které umožní průběžnou evaluaci jejich plnění.

Napsat komentář