Hustá síť kvalitních nevládních (občanských i církevních) organizací, které podporují děti a mladé lidi v sociálně znevýhodněných lokalitách

Jedná se např. o nízkoprahové kluby provozované Člověkem v tísni i o řadu podobných organizací (s výrazným podílem církevních NGO) fungujících na lokální úrovni především v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Zastřešujícím tělesem je Agentura pro sociální začleňování, která se problematikou podpory SVL a překonání znevýhodnění ve vzdělávání a dalších oblastech systematicky zabývá.

Nevládní organizace, ale i obce nebo kraje, mohou k tomuto účelu čerpat finanční prostředky z OP VVV a Prioritní osy 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Napsat komentář