10. června 2020

Distanční výuka ukázala přehlcené kurikulum

Učitelé často neměli šanci stihnout kvalitně probrat veškerou plánovanou látku už před distanční výukou. Od uzavření škol si přehlceného kurikula víc všímali rodiče i média. Problém většinou leží ve školních vzdělávacích programech jednotlivých škol. Odlehčení obsahu výuky bylo jedním z doporučení MŠMT pro školy. ČŠI nicméně na základě svého šetření uvádí, že obsahová redukce učiva se do nějaké míry podařila jen na polovině dotazovaných škol. Na necelé třetině škol rozhodlo o obsahových změnách vedení škol a na více než desetině se na rozhodnutí podílely předmětové komise. Obecně celá situace poukázala na potřebu systémových změn v proměně cílů, obsahu v rámcových vzdělávacích programech, ale především praktickou podporu v práci s kurikulem a školními vzdělávacími programy. Ukázalo se, že těžiště přehlcenosti kurikula neleží až tolik v RVP, ale ve školních vzdělávacích programech, které jdou nad rámec národního kurikula, protože mnohdy stále do velké míry kopírují původní osnovy a obsahy učebnic jako něco závazného. ČŠI školy vyzvala, aby využily tuto příležitost a na základě čerstvých zkušeností našly odvahu k vytvoření nového, zredukovaného ŠVP.

#covid #zakladni #stredni