X Události v roce 2019

Rozvoj učitelství: platy učitelů, vyjednávání s odbory atp. (data, závazky, dlouhodobé cíle, poměr tarif nadtarif)

Vláda i v roce 2019 pokračovala v navyšování platů učitelů a naplňování svého programového prohlášení. Tempo růstu však postupně klesá.  Neústupná pozice MŠMT v pohledu na distribuci dalšího navýšení prostředků na platy učitelů vyústila ke konci roku ve stávku učitelů.
Přečíst →

“Deprofesionalizace” učitelské práce: novela zákona o pedagogických pracovnících

MŠMT přišlo v průběhu roku s novelou zákona umožňující otevření výkonu učitelské profese na 2. stupni ZŠ a středních školách i nepedagogicky vzdělaným vysokoškolákům a dalším profesním odborníkům. Hlavním argumentem je nedostatek pedagogů. Reakce aktérů vzdělávací politiky jsou rozporuplné.
Přečíst →

Společné vzdělávání: spor o inkluzní vyhlášku a motivace k jejímu přijetí

V roce 2019 došlo k novelizaci vyhlášky, která upravuje formu a objem podpory společného vzdělávání v českých školách. Za jejím obsahem je možné hledat jak snahu o zefektivnění poskytované podpory žákům se SVP, tak i snahu omezit expandující náklady společného vzdělávání.
Přečíst →

STRATEGIE 2030+, POZASTAVENÍ REVIZE KURIKULA A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2019-2023

Rok 2019 byl charakteristický i přípravou klíčových strategických a koncepčních dokumentů na další období. Zároveň byly po neúspěšném průběhu pozastaveny revize cílů a obsahu vzdělávání.
Přečíst →

Vyhláška o konkurzním řízení pro výběr ředitelů

Na konci května 2019 vstoupila v účinnost vyhláška o konkurzním řízení na místa ředitelů škol. Jejím smyslem je profesionalizovat a zprůhlednit výběr ředitelů škol coby pedagogických lídrů.
Přečíst →

Konsensus ve vzdělávací politice?

Rok 2019 přinesl dosud ojedinělý konsenzus odborné a částečně i politické veřejnosti na cílech a směřování vzdělávací politiky. Historicky se ale ukazuje, že samotná shoda nestačí pro zavedení nových řešení
Přečíst →

Vliv testování: Státní maturita z matematiky, cut-off score a omezování kvót pro maturitní obory na úrovni krajů

V roce 2019 došlo k významným událostem souvisejícím s klíčovými zkouškami (high-stakes tests), které jednak slouží jako pomyslné brány regulující propustnost ve vzdělávacím systému, tak i důležité východisko pro cíle a obsah předchozího vzdělávání.
Přečíst →

Hodnocení výsledků vzdělávání aneb Meda hada neumí

Případ upozorňuje na absurdní dopady, které může mít zavedený způsob hodnocení v českých školách: místo formativního vedení k rozpoznání schopností a výzev v osobnostním rozvoji může docházet doslova k deformativnímu vlivu v sebepoznání žáků.
Přečíst →

Kvalita škol, vztahy s rodiči aneb dotazník pana Němce

Kontroverzní iniciativa poukázala na spor mezi částí rodičů a veřejným vzděláváním. Jak je naplňováno právo rodičů na kvalitní vzdělávání jejich dětí?
Přečíst →

Efektivita řízení: slučování NÚV a NIDV a změny ve struktuře MŠMT

Rok 2019 přinesl poměrně kontroverzní fúzi Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu dalšího vzdělávání do nově vzniklé instituce s názvem Národní pedagogický institut ČR i proměnu organizační struktury a kapacit MŠMT.
Přečíst →

Veřejné v. neveřejné školství: trvající snaha udržet děti a rodiče pod pokličkou

MŠMT pokračovalo v poměrně restriktivním přístupu k žádostem o zápis nových neveřejných škol. Přesto však rok 2019 přinesl nové vymezení podmínek zápisu do školského rejstříku, a to v obsahu Dlouhodobého záměru vzdělávání na roky 2019 – 2023 i v nálezu Ústavního soudu.
Přečíst →