Zpět na Události
23. května 2022

ČŠI analyzovala první měsíce integrace ukrajinských dětí

Česká školní inspekce upravila priority své práce a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků. Akcent byl v rámci této podpory kladen zejména na oblast výuky českého jazyka jako druhého jazyka, na práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, na adaptaci dětí a žáků, psychosociální podporu dětí a žáků a samozřejmě také učitelů nebo na individualizaci a diferenciaci vzdělávání jak směrem k ukrajinským dětem a žákům, tak směrem ke všem ostatním dětem a žákům, kteří jsou ve školách společně vzděláváni.

Současně Česká školní inspekce ve školách zjišťovala a analyzovala a relevantním aktérům na úrovni řízení vzdělávání z různých úrovní zpřístupňovala informace, zjištění, závěry a doporučení směřující k následným opatřením a intervencím do vzdělávací soustavy. Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků představuje závěry šetření.

#studie #zacicizinci

Zdroje

- ČŠI - Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků