Zpět na Události
18. července 2022

NPI vydal publikaci věnovanou přechodu absolventů SŠ na trh práce

Publikace s názvem Přechod absolventů středních škol na trh práce přináší výsledky 1. etapy dlouhodobého průzkumu zaměřeného na sledování úspěšnosti absolventů odborných škol na trhu práce, resp. v terciárním vzdělávání. Šetření je realizováno ve třech etapách, kdy žáci jsou dotazováni v závěru studia a dále po třech a šesti letech od ukončení studia. V rámci etapy proběhlo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku 1 642 žáků SŠ.

V této první etapě se šetření zaměřilo na tři hlavní okruhy – reflexi kariérové volby, spokojenost žáků se získaným vzděláním a získaných kompetencemi a také na další studijní a pracovní záměry absolventů. Důležitou součástí analýzy absolventů je srovnání jednotlivých kategorií, případně skupin oborů, což umožňuje zjistit jejich specifika a identifikovat „silné“ a „slabé“ stránky.

#stredni

Zdroje

- NPI ČR - studie Přechod absolventůl středních škol na trh práce