Zpět na Události
21. prosince 2021

ČŠI vydala tematickou zprávu nazvanou Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Česká školní inspekce vyhodnotila šetření mezi školami, které se zaměřilo na počty doučovaných žáků a podobu doučování na školách. Do doučovacích aktivit se na začátku školního roku 2021/2022 zapojilo nejméně 222 tisíc žáků (180 tisíc ze základních škol a 42 tisíc ze SŠ). Nejčastější forma doučování byly vyučovací hodiny v odpoledním čase, obvykle zaměřené na český jazyk, matematiku a angličtinu nebo odborné předměty v případě středních škol. Podle ČŠI by se neměla pozornost učitelů upírat jen na žáky závěrečných ročníků a do doučování by se měli více zapojit studenti fakult připravujících učitele. Nízká aktivita je na straně škol i fakult. Poslední důležitá zjištění se týkají úprav učiva, které nebyly vždy správně provedeny na základě skutečně dosahovaných výsledků vzdělávání jednotlivých žáků. ČŠI tento jev považuje za „dlouhodobý problém českého vzdělávacího systému spočívající v tom, že mnoho škol se snaží s žáky veškerý vzdělávací obsah stanovený jejich školními vzdělávacími programy mnohdy do neadekvátní míry podrobností probrat, ovšem probrat pak neznamená dostatečně osvojit, procvičit a zažít v patřičných souvislostech“.

#nerovnosti

Zdroje

- ČŠI: Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022
- EDUin: tisková zpráva ze dne 9. 12. 2021

Komentář

Pro budoucí období je nutné odstranit problémy s organizací a administrativou - od smluvního nastavení po spolupráci s aktéry. Jedině tak bude možné vyčerpat další prostředky na doučování z Národního plánu obnovy. Tyto prostředky jsou příležitostí k vytvoření systému stálé podpory žáků ze sociálně slabších rodin – právě prostřednictvím doučování zejména ve spolupráci s neziskovými organizacemi a studenty pedagogických fakult.