Zpět na Události
30. září 2021

Byly zveřejněny upravené Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia obsahující novou digitální kompetenci a novou vzdělávací oblast Informatika

Aktualizace RVP pro gymnázia se podobně jako u základních škol týká přidání digitální kompetence a nové vzdělávací oblasti Informatika. Důraz na práci s digitálními technologiemi se prolíná i do dalších předmětů (v zeměpisu více digitálních, interaktivních map atd.), a tím se zvyšují nároky na digitální kompetence učitelů. Školy mohou podle nových RVP vzdělávat nejdříve od 1. 9. 2022, nejpozději od 1. 9. 2025. Změny se dotýkají všech tří oborů vzdělání: Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.

#technologie #stredni #RVP, ŠVP

Zdroje

- MŠMT: zavedení digitální kompetence a nově koncipovaného obori Informatika do RVP gymnázií
- Novinky.cz: Gymnázia budou modernizovat výuku informatiky, školy mohou návrhy připomínkovat (29. 6. 2021)

Komentář

Podobně jako u ZŠ je aktualizace této oblasti kurikula nezbytná. MŠMT a NPI se poučilo z nepříliš zdařilé snahy o představení a implementaci malé revize RVP ZV. Návrhy na úpravy byly rozeslány na všechna gymnázia, proběhlo veřejné připomínkování a jeho vypořádání, pracovní skupiny NPI a MŠMT se opakovaně sešly se zástupci škol. Připomínky byly zapracovány do textu RVP. Přesto je otázkou, jak moc dokázaly myšlenky revize proniknout až k řadovým pedagogům, kteří budou úpravu realizovat. Hrozí, že stejně jako na ZŠ bude i na gymnáziích aktualizován spíše jen obsah předmětu Informatika. Práci s obsahem a začleňování digitální gramotnosti do výuky v ostatních předmětech (a u učitelů-neinformatiků) revize pravděpodobně ovlivní jen omezeně. Přitom právě na gymnáziích by měly být teoreticky podmínky pro takovou proměnu nejlepší, od těchto škol by se měla šířit dobrá praxe směrem ke školám základním.