Rezignace na radikálnější proměny pregraduální přípravy budoucích učitelů a to jak v rámci studijních programů pedagogických fakult, tak především v rámci programů fakult připravujících učitele

Jednání a finální podoba Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků, která byla schválena 5. října 2017, nepřinesla zásadní a významnou proměnu struktury pregraduálních programů pro budoucí učitele.

Za inspirativní praxi lze v českém prostředí považovat inovativní projekt Učitel naživo, který se zaměřuje na přípravu absolventů a současných studentů magisterského stupně studia. Jde o výrazně odlišný přístup k přípravě na učitelství, akcentující zejména roli učitele jako průvodce, kvalitní vztahy a praktické zkušenosti s prací s žáky a studenty získané během studia programu.

Také plánované změny učebních plánů na PedF UK, popř. na dalších pedagogických fakultách, představují příležitost k posunu k efektivnější přípravě studentů na pedagogickou profesi. Počínaje školním rokem 2020/21 by měly studijní programy studentům poskytovat více hodin praxe, důraz na praktické kompetence i studium menšího počtu předmětů s hlubším porozuměním. Přesto však lze změny označit často za pozvolné a do jisté míry konzervativní.

Komplexní zpracování tématu nabízí Témata pro rok 2020 a část Pedagogičtí pracovníci: Od výběru po konec kariéry učitelů a ředitelů škol.

2 komentáře u „Rezignace na radikálnější proměny pregraduální přípravy budoucích učitelů a to jak v rámci studijních programů pedagogických fakult, tak především v rámci programů fakult připravujících učitele“

  1. není vše tak jednoznačně vyhrocené. I Učitel naživo představuje vlastně jen jednu součást univerzitního pregraduálního vzdělávání učitelů. Neustále se již 100 let vrací téma více praxe vs. solidní teoretický fundament na VŠ úrovni, tedy praxe vs věda. Více praxe již během pregraduální přípravy má své limity. Má smysl jen, je-li praktická zkušenost teoreticky analyzována z pohledu více věd (reflektovaná praxe). VŠ příprava není učňovskou praktickou přípravkou. navíc tyto důrazy nechávají stranou skutečný problém – ne/kvalitu a nemoderní formy teoretické, víceoborové přípravy (filozofie, psychologie, sociologie, historie školství a pedagogiky ad,).

  2. Nadpis nereflektuje skutečnost a není zřejmé, z jakých dat vychází. Naopak celá řada PdF (i dalších fakult připravující učitele) změnila pod vlivem institucionálních akreditací (jednotlivých VŠ) a zejména Rámcových požadavků MŠMT přípravu učitelů. Za vzor se dává Učitel na živo, ale nikdo se reálně nezajímá, jakých změn bylo dosaženo na fakultách připravující učitele. Autora/autorku této odrážky zvu na zevrubnou exkurzi, aby sám posoudil, co vše se změnilo. Prosím, nekřičte do světa to, co není podloženo daty a opírá se o ojedinělou zkušenost nebo pocit. Chápu, že se občas musí najít obětní beránek, ale do seriózní analýzy, která tato ambici má, to nepatří.
    Byly např. realizovány projekty Pregraduální příprava učitelů I – projekt končí letos a začíná Pregraduální příprava II. Výstupem těchto projektů jsou radikální změny např. v organizaci praxí a jejich reflexe, práce s uvádějícími učiteli, systematická tvorba sítě fakultních škol apod.

Napsat komentář