Neexistence systémové podpory kvality učitelů a ředitelů na školách, slabá podpora ředitelů zejména v oblasti pedagogického řízení; není vnímáno jako jednoznačná priorita ve vzdělávací politice

Absence kariérního řádu, metodické podpory uvnitř a vně školy, zajištění kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, standardu hodnocení učitelů z pohledu pedagogiky a pedagogické psychologie či péče o duševní zdraví a předcházení vyhoření mají negativní vliv na podporu a zajištění kvality učitelského povolání. Mimo systémovou podporu existující vně škol, Česká školní inspekce již ve své výroční zprávě za rok 2017/2018 (objevuje se obdobně i v aktuální výroční zprávě) upozorňovala, že vlastní hospitační a kontrolní činnost na základních školách často postrádá konkrétní doporučení pro pedagogické pracovníky směřující ke zvýšení kvality a nejsou přijímána účinná opatření ke zlepšení stavu. Zároveň u ZŠ podíl škol, ve kterých nejsou zřízeny metodické orgány, je vysoký (42,5 %). Ve školách, kde tyto předmětové komise a metodická sdružení jsou ustanoveny, nefungují vždy efektivně. Není tak využíván jejich potenciál zejména ve smyslu vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností a vzájemné podpory.

U ředitelů Česká školní inspekce v souvislosti s nízkým počtem kandidátů v řadě výběrových řízení poukazuje na bariéry, jimž ředitelé čelí: zejména vysoká míra administrativní zátěže, komplikovaná legislativa, časová náročnost povolání, vysoká míra zodpovědnosti a s ní spojená psychická zátěž, vysoká míra autonomie škol, nedostatek času na řízení pedagogického procesu. Příležitost pro změnu v omezené míře přináší v roce 2019 novela vyhlášky o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, která ujasňuje, že ředitel má být především pedagogickým odborníkem. Novela za tímto účelem posílila odborné zastoupení v konkurzní komisi. Do komise je tak nově jmenován druhý odborník určený ČŠI, umožňuje také nominaci psychologa. Přesto však ředitelům prozatím neodpadá, popř. mu není poskytnuta podpora a pomoc, žádná z administrativních povinností, které jsou dle dostupných dat největší překážkou možnosti věnovat se vedení ped. práce a zajištění kvality výuky.

Také projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), podpořen z OP VVV a realizován mezi lety 2018 a 2022, bude usilovat o zajištění uceleného systému profesní podpory učitelů a ředitelů, a to za pomoci metodických kabinetů, Stálé konference ředitelů, podpory začínajících učitelů a transformace systému DVPP. Právě otázka DVPP v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících rušící akreditace většiny kurzů, přičemž důvodem je právě nemožnost zajištění kvality a administrativní náročnost akreditačního procesu, je do jisté míry v rozporu s jmenovanou náplní programu SYPO (který mj. s akreditacemi počítal) a jde tak proti zvyšování podpory kvality učitelů (viz Slabina Ministerstvo školství dává ruce pryč od hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Deklarace řešení nastíněných problémů je v základním dokumentu Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, Hlavních směrech. Jejich převedení do akčního plánu ale ministerstvo ještě čeká a je nezbytné představit konkrétní kroky.

1 komentář u „Neexistence systémové podpory kvality učitelů a ředitelů na školách, slabá podpora ředitelů zejména v oblasti pedagogického řízení; není vnímáno jako jednoznačná priorita ve vzdělávací politice“

  1. Profesní rozvoj a podpora učitelů je naprosto stěžejní z dlouhodobého pohledu udržitelnosti kvality školství. Více než kdy jindy se od učitelů očekává flexibilita a otevřenost vůči novým metodikám výuky a technologiím ve vzdělávání. Nicméně, je zodpovědností státu postarat se o udržitelnost kvality školství a pomáhat učitelům v hledání efektivních přístupů ve výuce a přizpůsobování se proměnám digitální a rychle měnící se doby.
    Projekt SYPO je výborným vstupním bodem do nastartování strukturální podpory celoživotního vzdělávání učitelů. Nicméně, projekt je financován z podpory Evropské Unie a z popisu není jasné, jak bude projekt fungovat po roce 2022, zda stát převezme finanční zodpovědnost za řízení projektu a zajistí tak udržitelnost profesního rozvoje učitelů.

Napsat komentář