Nedostatečná podpora moderní pedagogiky, přetrvání frontální, transmisivní výuky s dominancí učitele na základních i středních školách; koncentrace moderní pedagogiky v alternativních školách

Česká školní inspekce ve své výroční zprávě za školní rok 2017/18 (objevuje se obdobně i v aktuální výroční zprávě) upozorňovala, že na základních školách převažují frontální formy práce s dominancí učitele vedoucí k nižší míře aktivního zapojení žáků do výuky. Nedaří se výuku individualizovat, zařazovat kooperativní činnosti nebo diferencované úkoly tak, aby přispívaly k efektivnímu naplňování vzdělávacích cílů a respektovaly více individuální vzdělávací potřeby a možnosti žáků. Ve vyučovacích hodinách nejsou cíleně rozvíjeny postoje a dovednosti žáků, dominantní je zaměření na znalosti. Systematická podpora a rozvoj funkčních gramotností žáků chybí. Takový přístup nelze tolerovat, má-li základní vzdělávání poskytnout rozvoj žáků pro svět v 21. století, které předpokládá kompetenční pojetí, tedy schopnost integrovat a aplikovat znalosti, dovednosti a postoje pro úspěšnou realizaci v osobním, společenském a pracovním životě.

Žáci nejsou vedeni k aktivní účasti v procesu hodnocení, pro jejich sebehodnocení a vzájemné hodnocení jsou vytvářeny příležitosti spíše ojediněle. Formativní hodnocení jako účinný nástroj sledování a hodnocení pokroku žáků a jako prostředku k poskytování zpětné vazby o vzdělávacím pokroku a pro posílení motivace k učení v práci učitelů absentuje, uvádí inspekce k ZŠ. Střední školy se vyznačují nedostatkem pestrých metod a forem výuky a nedostatečným uplatňováním aktivizujících prvků, což vede k pasivitě žáků, která má negativní dopad na dosahované výsledky žáků. Chybí dostatečný prostor pro rozvoj tvořivosti a kritického myšlení žáků, nedostatečně se rozvíjí dovednost práce s informacemi a obecně kompetence k dalšímu vzdělávání v průběhu profesního života, a to zejména ve středním odborném vzdělávání.

Ne úplně zřídka pozorovaný nekvalitní pedagogický přístup lze považovat za vyústění slabina negativních událostí formujících pedagogické sbory na základních a středních školách. Klima školy, které potlačuje, nebo podporuje moderní pedagogiku a bezpečné vzdělávací prostředí, se liší mezi školami.  Jeho základním hybatelem je ředitel, jenž má stanovovat pozitivní vývoj. Jeho neschopnost takovou funkci naplňovat, ať už z věcných (nedostatek času vlivem administrativy, legislativy…) nebo kompetenčních (absence pedagogického/leadership vzdělávání pro ředitele škol, nenaplnění profesních předpokladů…) důvodů, vede ke stagnaci a ukotvení forem výuky, které nenásledují poznatky vývojové, resp. pedagogické psychologie. Jinými slovy, pokud daná škola není zaměřena na zlepšování vlastního vzdělávacího procesu nejen ve vztahu ke standardizovaným testům, dochází k prohlubování nerovností mezi školami navzájem a posléze rozdílům v kvalitě poskytovaného vzdělávání žákům.

2 komentáře u „Nedostatečná podpora moderní pedagogiky, přetrvání frontální, transmisivní výuky s dominancí učitele na základních i středních školách; koncentrace moderní pedagogiky v alternativních školách“

  1. Jde i ve světě klišé. frontální = transmisivní způsob vzdělávání je neefektivní a charakterizuje státní školství. při troše znalostí z výzkumu vidíme, že frontální a transmisivní způsob dominuje logicky nejen u nás, nemusí být neefektivní (záleží na výukovém žánru a situaci). Není jasné, co jsou „alternativní školy“ – nejde o odborný a ani sémanticky jasný termín (podobně jako „moderní pedagogika“) a ani nemáme doklady, že se tam vyučuje „moderně“ a jaké to bude mít výsledky. Celkově je toto téma hlavně ideologickým, nikoli odborným tématem.

  2. Odstavec kritizuje státní školy a adoruje ty alternativní? Máme inspekční zprávy také z alternativních škol? Zprávy zejména ČŠI upozorňují na nedostatek funkční gramotnosti žáků – viz též TIMS apod. Máme tato data ze škol alternativních? Toto rozlišování na dobré (soukromé) a špatné (státní) mi přijde velice přízemní a neprofesionální. Takové konstatování opakovaně dehonestuje práci mnohých učitelů státních škol.

Napsat komentář