Nová legislativa podporující společné vzdělávání v praxi

Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která zavádí systém tzv. podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách. Tímto byla změněna dosavadní praxe, kde byla řada dětí (nejčastěji s mentálním handicapem či sociálně zanedbaných) umisťována do tzv. praktických škol, a to na základě nově formulovaného § 16 novely. O úspěchu reformy ale rozhodne její implementace. Analýzu MŠMT k druhému roku společného vzdělávání (2016-2018) poukazující na přednosti a nedostatky zveřejnil skrze EDUin bývalý ministr školství Stanislav Štech.

Od ledna 2020 platí novela inkluzivní vyhlášky, která “optimalizuje” inkluzi (viz souhrn). Vyhláška v novelizované podobě by měla snížit míru administrativy spojené s poskytováním podpůrných opatření. Novela je primárně motivována snahou snížit a zefektivnit výdaje zejména na počet asistentů pedagogů. V základním dokumentu Strategie vzdělávací politiky 2030 HVSP  je navržena celková proměna financování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: „flexibilně navýšený rozpočet na podpůrné profese či jiné opatření ve financování škol, které může ředitel používat bez administrativně náročného žádání o dotace a které zaručuje vyšší stabilitu financování těchto profesí (reforma financování podpůrných opatření).“

Napsat komentář