Takřka nulový důraz vzdělávací politiky na snížení vlivu socioekonomického statusu na výsledky vzdělávání

Výsledky šetření PISA 2018 opět potvrdily silný vliv socioekonomického statusu žáka na jeho výsledky. V šetření PISA 2018 dosahují zvýhodnění žáci v České republice ve čtení o 105 bodů lepších výsledků než žáci znevýhodnění. Tento rozdíl je větší než průměrný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami v zemích OECD (89 bodů). V cyklu PISA 2009 činil v České republice rozdíl ve výsledcích související se socioekonomickým statusem 85 bodů (a 87 bodů v průměru v zemích OECD).

Dlouhodobě chybí kroky, které by cíleně zlepšily vzdělávání těchto dětí, a tak kompenzovaly nepodnětné prostředí, z něhož tyto děti do škol přichází. Stát by měl napřímit pozornost a podporu formou meziresortních programů. Školy nejsou adekvátně podporovány, pokud vzdělávají vyšší počet žáků z deprivovaných rodin, jako tomu je například ve Velké Británii formou systému Pupil Premium, tedy příplatku za žáka, jenž je způsobilý k obědům zdarma (což slouží jako hlavní indikátor sociálního znevýhodnění) a/nebo je v ústavní péči.

Napsat komentář